Co zrobić w przypadku uszkodzenia lub zaginięcia ładunku.

Co zrobić jeśli dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia ładunku?

Prosimy o bezzwłoczny kontakt: [email protected]
Prosimy zawrzeć następujące informacje, które pozwolą nam podjąć natychmiastowe działania:

 • Numer przesyłki lub paczki

 • Opis zdarzenia

 • Waga brutto uszkodzonych/zagubionych towarów

 • Zdjęcia towarów uszkodzonych

 • Faktura zawierająca informację o wartości towarów

 

WAŻNE:

Jeśli nie masz pod ręką całej dokumentacji i informacji, możesz je dodać później.

Kto powinien zgłosić roszczenie?

Reklamacja musi być złożona przez stronę, która ma bezpośrednie relacje biznesowe z ColliCare (w większości przypadków nie jest to odbiorca).
Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zaginięcia ładunku odbiorca towaru musi skontaktować się ze swoim dostawcą. Następnie dostawca kontaktuje się bezpośrednio z ColliCare Logistics.

Roszczenie zostało wysłane do ColliCare - jakie są dalsze procedury?
 • Otrzymujesz potwierdzenie otrzymania roszczenia. Normalne postępowanie trwa do 14 dni, ale może trwać zarówno krócej, jak i dłużej, w zależności od okoliczności.

 • Poinformujemy Cię na piśmie, jeśli Twoje roszczenie zostanie zaakceptowane. Dopiero wówczas możesz nas obciążyć kosztami.

 • Poinformujemy Cię na piśmie, jeśli Twoje roszczenie zostanie odrzucone. Zawsze otrzymasz wyjaśnienie, a cała dokumentacja zostanie zwrócona.

 • Wszelkie spory dotyczące naszej decyzji muszą być zgłoszone na piśmie i uzasadnione

Jakie terminy mają zastosowanie?
 • Widoczne uszkodzenia: bez zbędnej zwłoki. Wszelkie uszkodzenia lub braki towaru należy zgłosić niezwłocznie po ich odnotowaniu.

 • Uszkodzenia ukryte: Uszkodzenia wykryte po rozpakowaniu: w ciągu 7 dni roboczych. (niedziele i święta nie są wliczone)

 • Brakujący towar uważa się za utracony po upływie 60 dni od dnia złożenia zamówienia.

 • Brakujące towary z przesyłek z ustalonym terminem doręczenia uważa się za utracone po 30 dniach.

 • Spóźnione powiadomienie: ciężar dowodu jest odwrócony, a klient musi udowodnić, że szkoda powstała podczas transportu.

Jakie są obowiązki odbiorcy?
 • Przed podpisaniem dokumentów sprawdź towar i upewnij się, że dostarczono odpowiednią liczbę sztuk

 • Wszelkie odchylenia w liczbach lub uszkodzenia muszą być odnotowane na dokumentach wraz z datą i podpisem

 • Jeśli uszkodzenia zostaną wykryte po rozpakowaniu towaru, prosimy o niezwłoczne przesłanie nam pisemnego powiadomienia, najlepiej w ciągu 7 dni roboczych. (niedziele i święta nie są wliczone)

Siła wyższa

Za zdarzenia określone jako tzw. siła wyższa, tj. zdarzenia nadzwyczajne, na które nie mamy wpływu, ColliCare nie ponosi odpowiedzialności. (np. ekstremalne warunki pogodowe lub klęski żywiołowe, takie jak powodzie).

Co uważa się za uszkodzenia ukryte?

Uszkodzenie, które nie zostało wykryte przed rozpakowaniem, uważane jest za uszkodzenie ukryte.
Często trudno jest określić, kiedy i gdzie podczas transportu rzeczywiście doszło do uszkodzenia. Jeśli np. towar jest nieodpowiednio zapakowany,  a odbiorca nie jest obecny podczas dostawy reklamacja może zostać w całości odrzucona.

 

Uszkodzenie lub zaginięcie towaru

Uszkodzenia towaru
Zaginięcia towaru
Inne
 

Istotne informacje

INCOTERMS ® 2020

Incoterms®2020 to interpretacja różnych warunków dostawy. Należy mieć na uwadze, że Incoterms®2020 nie stanowi prawa, ale dotyczy podziału ryzyka (szkody), odpowiedzialności (zobowiązania) i płatności.

Konwencja CMR (Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów)

Ustawodawstwo stanowi podstawę aktualnych przepisów i zostało zatwierdzone przez wszystkie kraje europejskie. Konwencja CMR dotyczy transportu morskiego, drogowego i lotniczego.

Norwegian Maritime Code 

Norweski Kodeks Morski reguluje żeglugę i transport morski. Ustawa reguluje przede wszystkim kwestie prawne związane ze statkami oraz morskim transportem towarów i osób.