Filtruj według kategorii
Nazwa skrócona Pełna nazwa Opis
3PL Logistyka firm trzecich Wykorzystywanie przez organizację zewnętrznej firmy do outsourcingu dystrybucji, magazynowania lub innych usług logistycznych.
4PL Fourth Party Logistic/Integratorzy Procesów Logistycznych/Wiodący Operatorzy Logistyczni Organizacja zleca organizację i zarządzanie logistyką zewnętrznej firmie. Dostawcy 4PL często zarządzają całym łańcuchem dostaw w imieniu zlecającego przedsiębiorstwa.
ADR Towary niebezpieczne (ADR) Towary, które mogą zagrażać ludziom lub środowisku.
AEO Authorised Economic Operator Skrót „AEO” pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", która oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status AEO przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego. Zasady przyznawania statusu są szczegółowo uregulowane w przepisach prawa celnego, zarówno unijnego jak i krajowego.
AGS dodatek Aden Gulf Surcharge Dodatkowa opłata ze względu na środki bezpieczeństwa podczas żeglugi przez Zatokę Adeńską (Piraci)
AGV Pojazd samojezdny AGV (Automated Guided Vehicle) Zautomatyzowany pojazd transportowy, poruszający się między różnymi stanowiskami produkcyjnymi i magazynowymi bez kierowcy. Systemy takich pojazdów służą do zwiększenia wydajności, zmniejszenia uszkodzeń towarów i zmniejszenia kosztów ogólnych poprzez ograniczenie liczby pracowników wymaganych do wykonania pracy.
AOG Aircraft on Ground Określenie używane w operacjach i obsłudze statku powietrznego, które wskazuje na poważny problem. Termin oznacza samolot niezdolny do lotu z przyczyn technicznych. Przesyłki AOG to usługa specjalnej dostawy ekspresowej, dostępna zazwyczaj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten rodzaj usługi wykorzystuje się np. w sytuacji ekspresowej wysyłki krytycznych części samolotu, aby ograniczyć lub uniknąć jego uziemienia.
AS/RS Automatyczny system składowania i pobierania (Automated Storage and Retrieval System) Składa się z kilku różnych sterowanych komputerowo systemów do automatycznego umieszczania i pobierania ładunków z określonych miejsc składowania.
ATA Faktyczny czas przybycia Faktyczny czas przybycia
ATD Rzeczywisty czas wyjazdu Rzeczywisty czas wyjazdu
Autostore AutoStore AutoStore to zautomatyzowany system magazynowania i pobierania (ASRS), który wykorzystuje roboty magazynowe do całodobowej realizacji zamówień.
AWB Lotniczy list przewozowy (AWB, z ang. air waybill) Dokument frachtu lotniczego
B-L Bill of Lading Konosament, morski list przewozowy. Dokument potwierdzający zawarcie umowy transportowej w transporcie morskim, jak również stanowi dokument zezwalający odpowiednim osobom na odbiór i zbycie praw do towaru.
B100 Bio Diesel B100 to biopaliwo zgodne z normą dla biodiesla (NS-EN14214). B100 składa się w 100% z estru metylowego rzepaku (RME).
B2B Business to Business Wymiana handlowa między firmami
B2C Business to Consumer Wymiana handlowa pomiędzy firmami a konsumentami towarów
BAF Bunker Adjustement Factor Zmienny dodatek paliwowy, którego wartość jest uzależniona od aktualnych notowań ropy. Ma na celu wyrównanie ewentualnych strat wynikających ze zmian na rynku paliw
Blank sailing tzw. "puste żeglowanie" Decyzja linii żeglugowych o pominięciu portu lub kilku portów z powodu opóźnień i deficytu kontenerów lub w wyniku innych okoliczności.
Break-bulk Break bulk/general/conventional cargo Drobnica konwencjonalna. Są to ładunki przewożone statkami liniowymi w tradycyjny sposób w skrzyniach, kartonach, workach itp. albo luzem i bez opakowania (np. pojazdy, materiały budowlane, wyroby stalowe). Statki przewożące tego rodzaju ładunki nazywane są drobnicowcami.
Bulk Towary masowe Ładunek towarowy, który jest przewożony w dużych ilościach bez opakowania, np. ropa naftowa, ziarno, węgiel lub żwir.
CAF Currency Adjustment Factor Zmienny dodatek walutowy - dodatek mający na celu zminimalizowanie efektów wahań kursów walutowych.
Cbm Metr sześcienny Objętość, którą tworzy sześcian mający szerokość, długość i wysokość 1 m.
CFR towar dostarczony na pokład statku (Cost and Freight) Koszty transportu towaru ponosi sprzedawca, a także dokonuje odprawy celnej. Po dostarczeniu towaru na statek dostawa jest uznawana za zrealizowaną. Mimo, że fracht odbywa się na koszt sprzedającego to dalsze ryzyko oraz koszty dodatkowe ponosi kupujący.
Chassis Naczepa terminalowa Specjalna naczepa terminalowa, wykorzystywana do transportowania towarów z jednego miejsca na drugie w obrębie jednego terminala.
CIF Cost, Insurance and Freight Koszt, Ubezpieczenie i Fracht (...oznaczony port przeznaczenia). W tej formule uznaje się, że sprzedawca dostarczył towar w momencie, w którym towar ten mijają nadburcie statku w porcie załadowania. Od tego momentu ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru spoczywa na kupującym.
CIP Carriage and Insurance Paid To (….named place of destination) Przewoźne i Ubezpieczenie Zapłacone Do (….oznaczone miejsce przeznaczenia)
CMR (skrót z francuskiego Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route Podstawowy dokumente, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku (dokument potwierdzający zawarcie umowy o przewóz). Podstawowe informacje znajdujące się w liście CMR dotyczą: nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, towaru, terminu i miejsca nadania, przewidzianego miejsca dostawy, kosztów związanych z przewozem, instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych oraz wykaz dokumentów wręczonych kierowcy.
CMR CMR - Międzynarodowy List Przewozowy Znormalizowany list przewozowy CMR, który jest używany w przesyłkach drogowych od 1958 roku. Dokument jest uznawany niemal we wszystkich krajach europejskich, a także w niektórych krajach Azji i Afryki Północnej. We wszystkich uczestniczących krajach dokument ten jest obowiązkowy i prawnie wiążący dla przesyłek drogowych.
CO2 Dwutlenek węgla Dwutlenek węgla jest bezbarwnym gazem i jednym z najważniejszych gazów związanych z globalnym ociepleniem
CO2e Równoważnik dwutlenku węgla CO2e zasadniczo opisuje potencjał globalnego ocieplenia wszystkich gazów cieplarnianych. Określa stężenie dwutlenku węgla, którego emisja do atmosfery miałaby identyczny skutek jak dane stężenie porównywalnego gazu cieplarnianego lub kilku gazów cieplarnianych.
COC Carriers Owned Containers Kontenery używane do transportu, będące własnością przewoźnika.
COD Change of Destination Zmiana celu podróży/adresu dostawy.
COD Cash on Delivery Płatne gotówką przy dostawie.
Consignee Odbiorca przesyłki/frachtu. W umowie przewozu odbiorca jest podmiotem odpowiedzialnym finansowo za odebranie przesyłki.
Consignor Nadawca/wysyłający
Control Tower Centrum Zarządzania Łańcuchem Dostaw Centrum informacji i komunikacji, którego zadaniem jest monitorowanie, zarządzanie i optymalizowanie łańcucha dostaw.
COO Świadectwo pochodzenia towaru Dokument stosowany w handlu międzynarodowym, który potwierdza pochodzenie importowanego towaru, czyli miejsca w którym został on wyprodukowany i/lub przetworzony.
CPT Carrige Paid To Przewoźne opłacone do ... - Oznacza, że sprzedający opłaca fracht do wskazanego miejsca, zaś ryzyko utraty i wszelkie dodatkowe koszty ponosi kupujący.
Cross docking Cross docking Cross docking, inaczej interdokowanie polega na dystrybucji towaru wykorzystując różne środki transportu, ale z pominięciem etapu magazynowania.
CRS Cost Recovery Surcharge We will charge Cost Recovery Surcharge (CRS) as feeder carrier’s rate have been increased. This additional is charged per TEU and will appear as a separate post on the invoice. Adjustment of the CRS will be informed one month before implementation.
DAP Delivered at Place Dostarczony do miejsca ... - do obowiązku sprzedającego należy dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia i gotowego do wyładunku. Dalsze działania, takie jak wyładunek i odprawa pozostają po stronie kupującego.
DAT Delivered at Terminal Dostarczone do terminalu ... - ładunek jest dostarczany do wskazanego terminalu. Od momentu dostarczenia frachtu do skazanego terminalu wszelkie koszty i ryzyko jest przenoszone na kupującego.
DDP Delivered Duty Paid Dostarczone, cło opłacone. Wszelkie koszty i ryzyka związane z towarem oraz formalności celne spoczywają na sprzedającym, aż do momentu, gdy towar zostanie dostarczony do miejsca przeznaczenia.
Deep sea Deep sea Terminem deep sea określa się międzykontynentalny transport ładunków.
Demurrage Demurrage Opłata związana z korzystaniem ze sprzętu na terenie terminala portowego.
Detention Detention Opłata związana z przekroczeniem czasu, na jaki został wypożyczony kontener. Jej wysokość jest zazwyczaj określona w umowie i taryfach armatorskich.
DGR Dangerous Goods Regulations Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych – zasady postępowania z towarami niebezpiecznymi podczas transportu.
Dry bulk cargo Dry bulk cargo Suchy ładunek masowy przewożony luzem, np. piasek i zboża.
EAN European Article Numbering Europejski Kod Towarowy - unikalny numer produktu. Kod kreskowy z numerem jest możliwy do odczytania za pomocą skanera.
EcoVadis EcoVadis EcoVadis jest agencją/firmą ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Klienci są oceniani od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw.
EDI Electronic Data Interchange Elektroniczna wymiana danych między systemami komputerowymi.
eMetanol eMetanol eMetanol jest wytwarzany przez połączenie zielonego wodoru i wychwyconego dwutlenku węgla ze źródeł przemysłowych. Nadal uwalnia pewną ilość gazów cieplarnianych podczas spalania, ale emituje mniej dwutlenku węgla, tlenków azotu, tlenku siarki i cząstek stałych niż konwencjonalne paliwo żeglugowe.
Emisje GHG Emisja gazów cieplarnianych Emisja do atmosfery ziemskiej dowolnego gazu, zwłaszcza dwutlenku węgla, które przyczyniają się do efektu cieplarnianego.
Emission Calculations Obliczanie emisji Pośrednia emisja gazów cieplarnianych (GHG) i dwutlenku węgla spowodowana przez osobę, organizację, produkt lub wydarzenie. Pomaga rozpoznać nadmierne zużycie energii lub inne nieefektywności, które skutkują obniżeniem kosztów eksploatacji i wpływają na środowisko.
ERP Enterprise Resource Planning Zintegrowane zarządzanie głównymi procesami biznesowymi, często w czasie rzeczywistym i za pośrednictwem oprogramowania i nowoczesnej technologii.
ETA Estimated Time of Arrival Szacowany czas przybycia towaru i ładunku
ETD Estimated Time of Departure Szacowany czas wyjazdu towarów i ładunku
EU Mobility Package Unijny Pakiet Mobilności Unijny Pakiet Mobilności to zbiór inicjatyw mających na celu rozwiązanie szeregu problemów związanych z branżą transportu drogowego w UE, w tym sprawiedliwości społecznej, konkurencji i wydajności.
EUR-1 certificate EUR-1 certificate Świadectwo przewozowe EUR-1 - formularz stosowany w międzynarodowym ruchu towarowym, potrzebny do odprawy celnej towarów z UE.
EXW Ex Works Termin używany w handlu międzynarodowym, który opisuje, kiedy sprzedawca udostępnia produkt w wyznaczonym miejscu, a kupujący produkt musi pokryć koszty transportu.
FAS Free Alongside Ship Dostarczenie ładunku wzdłuż burty statku.
FCA Free Carrier Dostarczenie ładunku wyznaczonemu przez kupującego przewoźnikowi.
FCL Full Container Load Ładunek całokontenerowy.
Feeder Feeder Feedery to statki, które zbierają kontenery transportowe z różnych portów i przewożą je do centralnych terminali kontenerowych, gdzie są ładowane na większe statki lub dalej transportowane koleją lub autami ciężarowymi.
FEU -/FFU Forty Equivalent Unit/ Forty Foot Unit Jednostka ładunkowa odpowiadająca parametrom 40-stopowego kontenera.
FOB Free On Board Towar dostarczone na statek w porcie załadunku.
FSC Fuel Surcharge Dodatek paliwowy doliczany do ceny frachtu.
FTL Full Truck Load Ładunek całopojazdowy. Polega na załadowaniu samochodu ciężarowego w całości, tylko jednym rodzajem ładunku.
HAWB House Air WayBill Dokument przewozowy dla transportu lotniczego, wystawiony przez spedytora lotniczego.
HAZMAT Hazardous Material Towary niebezpieczne, czyli takie, które mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska, np. łatwopalne, żrące, wybuchowe, itp.
HBL House Bill of Lading Tzw. konosament spedytorski, dokument przewozowy wystawiany klientom przez spedytora.
IATA International Air Transport Association Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
IFS International Featured Standard International Featured Standard (IFS) to wzorcowy standard Global Food Safety Initiative (GFSI) dla producentów, hurtowników, dystrybutorów, agentów i brokerów.
IOD Information on delivery Status/informacje o dostawie.
Karnet ATA Międzynarodowy dokument celny, umożliwiający odprawę celną towarów Dotyczy towarów, które są wywożone tymczasowo, np. w celach akwizycyjnych czy wystawienniczych. Umożliwia on podróżującym z takimi towarami ominięcie wszelkich opłat celnych i formalności na granicy.
Kod kreskowy Kod kreskowy Służy identyfikacji towarów
LCL Less than Container Load Transport drobnicowy, polegający na załadunku jedynie części kontenera. Pozostała przestrzeń ładunkowa kontenera jest wykorzystywana przez innego klienta.
Lm/LDM Loading meter Metr ładunkowy - metr powierzchni ładunkowej w przekroju poprzecznym naczepy lub innego pojazdu służącego do przewozu towaru.Przy standardowej szerokości naczepy 2,4 metra, 1 Lm = 2,4 metra kwadratowego.
Lo-Lo Lift on/Lift off Załadunek/przeładunek, który odbywa się z wykorzystaniem żurawi masztowych lub dźwigów.
LTL Less than Truck Load Określenie używane w transporcie drogowym. Oznacza ładunek drobnicowy, który nie wypełnia całej pojemności naczepy.
MAWB Master Air WayBill Lotniczy list przewozowy wystawiany przez przewoźnika.
MBL Master Bill of Lading Morski list przewozowy. Dokument przewozowy do wysyłki, wystawiony przez głównego przewoźnika.
MFC Micro Fulfillment Center Micro Fulfillment Center to niewielki, często zautomatyzowany (przynajmniej częściowo) magazyn, który można umieścić na terenach stosunkowo miejskich, a nawet na zapleczu dużych sklepów.
Missing IOD Missing IOD Brak IOD, brak informacji o dostawie towaru.
Neutralność węglowa Neutralność węglowa Neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla oznacza, że każdy CO2 uwalniany do atmosfery w wyniku działalności firmy jest równoważony przez usuwaną równoważną ilość tlenu.
NMHC Węglowodory niemetanowe NMHC oznacza sumę wszystkich węglowodorowych zanieczyszczeń powietrza z wyjątkiem metanu.
Notify party Notify party Poinformowanie strony o przybyciu towarów.
NOx Tlenek azotu NOx to mieszanina gazów zawierająca azot, w szczególności tlenki azotu NO, NO2 i N2O3. NOx przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza i jest istotnym składnikiem smogu fotochemicznego.
NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier Operator transportu multimodalnego nieposiadający własnego statku.
Obliczenia GHG Obliczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) Ślad węglowy jako całkowita suma emisji gazów cieplarnianych związanych bezpośrednio i pośrednio z wydarzeniem, organizacją lub produktem wyrażona w jednostkach masy CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla).
Ocena zrównoważonego rozwoju Ocena zrównoważonego rozwoju Ocena zrównoważonego rozwoju jest miarą tego, jak dobrze firma radzi sobie w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.
PDA Personal Digital Assistant Ręczny skaner do odczytu kodów kreskowych na etykietach.
POD (road freight) Dowód dostawy Pisemne potwierdzenie dostawy towaru przez odbiorcę.
POD (sea freight) Port Of Discharge Port wyładunku.
POL Port Of Loading Port załadunku.
Project Cargo Project Cargo Spedycja projektowa. Termin określa niestandardowe usługi transportu dedykowane towarom, które wymagają indywidualnego podejścia i planowania, np. towary ponadgabarytowe i ponadnormatywne.
Reefer Kontener chłodniczy Kontener transportowy z regulowaną temperaturą.
Ro-Ro Roll on / Roll off Rodzaj transportu, w którym środek transportu, najczęściej samochód ciężarowy z naczepą, samodzielnie wjeżdża na statek, którym odbywa część podróży, a następnie ponownie zjeżdża na ląd.
SBTi Science Based Target initiative (Inicjatywa Science Based Targets) Science Based Target Initiative to inicjatywa mająca na celu prowadzenie ambitnych działań korporacyjnych na rzecz klimatu.
SCM Supply Chain Management Zarządzanie przepływem towarów i usług obejmujące przemieszczanie i przechowywanie surowców, zapasów produktów w toku oraz wyrobów gotowych od miejsca pochodzenia do klienta końcowego. Połączone, wzajemnie powiązane sieci, kanały i węzły biznesowe są łączone w celu dostarczania produktów i usług do konsumentów.
SECA Sulphur Emissions Control Area Obszary kontroli emisji dla żeglugi. Istnieją określone ograniczenia emisji dla żeglugi na tych obszarach geograficznych. Firmy żeglugowe na tych obszarach są zobowiązane do stosowania paliwa, które emituje mniej siarki niż tradycyjne paliwo. Koszt tego paliwa obciąża nabywcę frachtu jako dodatek SECA na fakturze.
Shipper Nadawca ładunku/towaru
Short sea Short sea Transport morski ładunków w obrębie kontynentu
SLA Service Level Agreement Umowa o gwarantowanym poziomie usług dotycząca terminów dostaw
SOC Shipper`s owned container SOC oznacza „kontener należący do nadawcy”, jest własnością osoby fizycznej lub firmy i jest używany do wysyłania ładunków na duże odległości.
SOx Dwutlenek siarki Główne zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza na terenach przemysłowych. Głównym źródłem emisji dwutlenku siarki jest spalanie paliw kopalnych.
SQAS Safety & Quality Assessment for Sustainability SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) to system jednolitych ocen przeprowadzanych przez strony trzecie w celu oceny wydajności dostawców usług logistycznych i dystrybutorów chemikaliów.
SSC Security SurCharge Dodatkowy koszt w zależności od ryzyka związanego z bezpieczeństwem
Stevedore Stevedore Firma ładująca i rozładowująca statki i kontenery w porcie.
Stripping Stripping of container Opróżnianie kontenera
Stuffing Ładowanie kontenera
TEU Twenty foot Equivalent Unit Jednostka pojemności używana w branży transportowej najczęściej w odniesieniu do portów i statków. Odpowiada pojemności kontenera dwudziestostopowego.
THC Terminal Handling Charge Koszty terminala i przeładunku
TMS-TA Transportation management system Podzbiór zarządzania łańcuchem dostaw dotyczący operacji transportowych. Może być częścią systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
Tonokilometr Tonokilometr Masa ładunku przewożonego na odległość. 10 ton przewożonych ładunków na 2 km równa się 20 ton na kilometr.
Transit harbour Transit harbour Port tranzytowy. Port, przez który przepływa ładunek.
ULD Unit Load Device Kontener specjalnie przystosowany do frachtu lotniczego i lotniczego.
VAL Valuable Cargo Przesyłki o wysokiej wartości.
VAS Value Added Services Value Added Services w logistyce to wielowymiarowy pakiet usług wartości dodanej, który współtowarzyszy głównym (podstawowym) procesom logistycznym. Odpowiednie zaprojektowanie procesu obsługi zamówień oraz wykorzystanie efektu skali.
W-M Weight/Measurement Waga i pomiar przesyłki.
Waga płatna Waga frachtu Waga przeliczona na podstawie objętości
Wet bulk cargo Wet bulk cargo Płynny ładunek masowy wysyłany bez pakowania, np. olej.
WMS Warehouse management system To oprogramowanie przeznaczone do wspierania i optymalizacji funkcjonalności magazynu oraz zarządzania centrum dystrybucyjnym.
Sales department, Collicare Logistics Poland, Gdynia

W ColliCare zyskujesz indywidualną obsługę

Świat logistyki nie ma dla nas tajemnic. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, niezależnie od tego, czy masz pytania dotyczące cen, rezerwacji, śledzenia ładunków, faktur czy reklamacji.