Powrót Important information to all customers and relations about EU Mobility package

Ważne informacje dla wszystkich klientów związane z Pakietem Mobilności

Pakiet Mobilności to zbiór nowych przepisów unijnych dotyczących transportu drogowego.

Pakiet Mobilności jest podzielony na trzy „podpakiety”, a jego części zostały już uruchomione w okresie 2017 - 2019.

Celem nowych przepisów Pakietu Mobilności jest uregulowanie warunków pracy i odpoczynku kierowców samochodów ciężarowych oraz zapewnienie równego dostępu do zawodu i rynków lokalnych. Dzięki nowym przepisom międzynarodowy kierowca ciężarówki będzie miał prawo do lepszego wynagrodzenia związanego z podróżą służbową, zwłaszcza w przypadku, gdy zarobki w kraju dostawy są wyższe niż w kraju ojczystym kierowcy.

Nowe zasady obowiązujące od 2020 roku

 • pracodawca pokrywa koszty tygodniowego odpoczynku nocnego kierowców

 • kierowcy muszą wracać do kraju zamieszkania co 4 tygodnie

 • dzienny i tygodniowy czas jazdy może zostać wydłużony o jedną godzinę, aby móc wrócić do domu na tygodniowy lub dzienny odpoczynek

Fundamentalne zmiany, które będą obowiązywać od lutego 2022 roku

 • surowsze przepisy dotyczące kabotażu

 • zmiany w regulacjach czasu pracy kierowców

 • wprowadzenie pozwoleń i tachografów w samochodach dostawczych

 • obowiązek powrotu aut ciężarowych do siedziby firmy co osiem tygodni

 • powrót kierowcy do kraju pochodzenia będzie obowiązkowy co 4 tygodnie

 • wynagrodzenie kierowców za kabotaż i jazdę do krajów trzecich powinno być na poziomie kraju, w którym wykonywany jest przewóz

 • rejestracja wszystkich ciężarówek przekraczających granice w Europie

Nowe przepisy, które mają obowiązywać od 2023 roku

 • wprowadzenie tachografów cyfrowych z GPS we wszystkich pojazdach
   

Oczekiwane skutki wprowadzanych przepisów i regulacji związanych z Pakietem Mobilności

 • dla firm transportowych działających w Europie Zachodniej bardziej atrakcyjne będzie posiadanie bazy w Europie Zachodniej lub Środkowej niż w krajach bałtyckich lub Europie Południowo-Wschodniej

 • oczekuje się, że niedobór kierowców wzrośnie ze względu na obniżoną produktywność

 • wzrost wynagrodzenia za dni wolne od pracy może skutkować niższą wydajnością kierowców, a tym samym koniecznością zatrudniania większej ich liczby, aby utrzymać tę samą liczbę aut pracujących w pełnym wymiarze godzin

 • niedobór samochodów ciężarowych w Europie Zachodniej zwiększy się ze względu na wymogi dotyczące powrotu do kraju siedziby firmy (więcej ciężarówek jeżdżących do i z krajów ojczystych). Dla firm z Polski może to być 2/40 dni lub 5%, dla innych krajów może to być nawet 10%

 • dieta dla kierowców w praktyce zostanie zastąpiona wyższą pensją. Oznacza to, że 65% wynagrodzenia będzie opodatkowane i obciążone składkami na ubezpieczenia społeczne po wprowadzeniu Pakietu Mobilności. Dla firm przewozowych oznacza to wzrost kosztów wynagrodzeń kierowców o 24%

Jak powyższe zmiany wpłyną na naszych klientów

 • niższa produktywność wszystkich kierowców jeszcze bardziej zwiększy możliwości na rynku – to z kolei może wpłynąć na wzrost kosztów i wydłużyć czas realizacji.

 • rezerwacje powinny być dokonywane z większym wyprzedzeniem

 • w miarę możliwości polecamy transport morski lub kolejowy

 

Również kabotaż zostanie uregulowany w taki sposób, aby kierowcy z krajów UE, zarabiający więcej, nie byli w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w porównaniu z kierowcami z krajów o niższych wynagrodzeniach.

Dla firm logistycznych i transportowych nowe przepisy pociągną za sobą zmiany strukturalne. Mali i średni przewoźnicy z Europy Wschodniej z dużym prawdopodobieństwem skoncentrują się na rynkach krajowych, ponieważ koszty finansowe transportu towarów do innych krajów UE będą nieopłacalne. W związku z tym spodziewane są niedobory zasobów i możliwości transportowych w Europie Zachodniej oraz nadwyżki w Europie Wschodniej.

Więcej informacji o Pakiecie Mobilności oraz zmianach w przepisach: https://www.iru.org/who-we-are/where-we-work/europe/european-commission-mobility-package